Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

obowiązujący od 01.11.2020

§ 1 DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej pojęcia mają następujące znaczenie:
Portal – domena ultrabran.com oraz pod domena sklep.ultrabran.com
Właściciel portalu odpowiedzialny za treści:Gaia Prescription LLC, 01-089 West Springfield, MA USA
Dystrybutor- Firma dystrybuująca towary dostępne na ultrabran.com na terenie Rzeczypospolitej Polskiej prowadzona przez Doctor Life sp. z o.o., z siedzibą w Kłonnej 124, 26-425 Odrzywół, wpisaną przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000654022, NIP: 6010088034; REGON 366130584.
Portal – portal internetowy prowadzony pod adresem https://www.ultrabran.com, za pośrednictwem którego świadczone są usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową towarów, w tym bieżącą obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu.
Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów na stronie.
Firma – podmiot korzystający z Portalu lub świadczonych za jego pomocą usług będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady składania zamówień za pośrednictwem Portalu Ulatrabran.com i ich realizacji, a także zasady korzystania z Portalu i świadczenia usług drogą elektroniczną, będący regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z Portalu, w szczególności Kupujących i Użytkowników Konta, którzy dokonali rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.
Polityka Cookies – dokument określający zasady wykorzystania plików cookies na potrzeby prowadzenia Portalu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE I OFERTA

Doctor Life Sp.z o.o. świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu Ultrabran.com, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, będących suplementami diety.
Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Portal, realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu, a także świadczenie usług związanych z obsługą i udzielaniem informacji na temat zamówień lub innych usług odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści obowiązującej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Wszystkie towary oferowane są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych. Wszystkie towary zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawem i są przechowywane w warunkach określonych odpowiednimi przepisami. Produkty w uszkodzonym opakowaniu, które są z tego tytułu przecenione, opatrzone są odpowiednią adnotacją w tym zakresie.
Niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, wszelkie prawa i obowiązki z niego wynikające, a także powstałe w trakcie realizacji zamówienia lub świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, podlegają prawu polskiemu.
Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
Zamówione na Portalu towary dostarczane są na zasadach wskazanych na Portalu w zakładce „Dostawa” oraz w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
Za zamówione na Portalu towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz w niniejszym Regulaminie świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej.
Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „Dostawa”.
Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Właściciel Portalu Ultrabran.com nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jej własnością bez jej pisemnego zezwolenia.
Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym.
Wszelkie treści udostępniane na Portalu oraz informacje udzielane w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu mają charakter informacyjny lub edukacyjny i nie stanowią porad o charakterze medycznym. Żadnej z informacji udostępnionych na Portalu lub w ramach świadczonych za jego pośrednictwem usług nie należy rozumieć jako:
wykonywania działalności leczniczej lub udzielenia świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
udzielania świadczenia zdrowotnego, w szczególności badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
stawiania diagnozy będącej podstawą w zakresie sposobu leczenia Użytkownika Usług.
Żadna z informacji udostępnionych na Portalu lub uzyskanych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Portalu nie zastępuje wizyty u lekarza ani specjalistycznych badań lekarskich, ani nie skutkuje brakiem konieczności uzyskania porady lekarskiej lub wykonania zabiegu chirurgicznego.
Do towaru objętego gwarancją dołączana jest karta gwarancyjna, opisująca warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji i zawierająca adresy punktów serwisowych oraz inne ważne informacje dotyczące serwisu.
Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
Asortyment oraz ceny towarów oferowanych na Portalu mogą się różnić od oferty aptek stacjonarnych.
Dystrybutor towarów dostępnych na Portalu zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności i dostawy poprzez nieudostępnianie części z opcji dla wybranych towarów, grup asortymentowych lub zamówień o określonym poziomie wartości.
Każdy korzystający z Portalu oraz każdy Kupujący powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 – 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce Cookies zamieszczonej na Portalu).
Każdy Kupujący powinien dysponować dodatkowo aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz aktywnym numerem telefonu.
Każdy korzystający z Portalu oraz każdy Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej może ulec zmianie. Każdego Kupującego albo korzystającego z usług świadczonych przez Portal obowiązuje wersja Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej w treści aktualnej odpowiednio na dzień złożenia zamówienia i zaakceptowania przez Kupującego w trakcie dokonywania zamówienia albo rozpoczęcia korzystania z usługi.
Korzystający z Portalu oraz Kupujący może w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji Regulaminu świadczenia usług. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdej chwili, poprzez jego pobranie z Portalu, zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie.
Doctor Life sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki usług świadczonych przez Portal drogą elektroniczną, jeżeli korzystający z Portalu lub Kupujący doprowadzi do tego, że usługa będzie realizowana w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej lub regulaminu regulującego zasady świadczenia danej usługi.
Każdy korzystający z Portalu oraz każdy Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym. Podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych może uniemożliwić korzystanie ze świadczonych przez Portal usług.
Portal nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne urządzeń, w szczególności sprzętu komputerowego, z których korzysta korzystający z Portalu lub Kupujący, albo problemy bądź ograniczenia techniczne usług świadczonych przez osoby trzecie, niezbędnych do korzystania z usług świadczonych przez Portal, takich jak usługi zapewniania dostępu do Internetu, a które uniemożliwiają mu korzystanie z usług świadczonych przez Portal.
Portal ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do świadczonych przez nią usług ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych niezależnych od Portalu przyczyn, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modyfikacji Portalu albo danej usługi.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

W celu złożenia zamówienia na towary oferowane na Portalu, Kupujący zobowiązany jest wypełnić elektroniczny formularz zamówienia udostępniony na Portalu. Kupujący będący Firmą, Podmiotem Wykonującym Działalność Leczniczą lub Fundacją zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z Dystrybutorem.
Warunkiem przyjęcia przez Portal otrzymanego zamówienia do realizacji jest:
podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia (właściwym ze względu na kategorię Kupującego);
w przypadku zamówień składanych przez Podmiot Wykonujący Działalność Leczniczą dodatkowym warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest przesłanie wypełnionego dokumentu zapotrzebowania.
Dystrybutor oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub wskazanym przez niego odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie zamówienia, zawierające:
numer zamówienia;
podsumowanie zamówienia, dane dotyczące zamawianych produktów (nazwę, dawkę, wielkość opakowania, postać farmaceutyczną, liczbę opakowań) i cenę każdego produktu, wybraną przez Kupującego formę dostawy i jej koszt, przewidywany termin dostawy albo odbioru osobistego, łączną cenę całego zamówienia, dane osobowe Kupującego, dane wysyłkowe, ewentualne uwagi do zamówienia oraz dane do faktury (opcjonalnie);
dane Dystrybutora;
informację o możliwości wyrażenia przez Kupującego zgody na otrzymywanie newslettera.
Kupujący może również otrzymać na podany przez niego adres e-mail ankietę oceny satysfakcji, umożliwiającą Kupującemu wyrażenie opinii na temat procesu składania i realizacji zamówień na Portalu.
Wybór opcji „Kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z potwierdzeniem zamówienia, przesłanym na wskazany przez Kupującego adres e-mail. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
W momencie wyboru opcji „Kupuję i płacę” zostaje zawarta między Portalem a Kupującym umowa sprzedaży na rzecz Kupującego towarów wymienionych w potwierdzeniu złożenia zamówienia, przesłanym Kupującemu drogą elektroniczną i zamówienie zostaje przyjęte przez Portal do realizacji.
Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty
za zamówione na Portalu towary oraz dostawę w terminie 5 (pięciu) dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia, za wyjątkiem zamówień z opcją płatności „za pobraniem”, w przypadku których płatność następuje w momencie dostawy. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
O terminie realizacji zamówienia Portal informuje podczas składania zamówienia,
w momencie wybierania przez Kupującego opcji dostawy, na kartach produktów oraz drogą elektroniczną w momencie potwierdzenia złożenia zamówienia przez Kupującego.
Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych licząc od:
zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem dostępnego na Portalu operatora płatności lub przelewu tradycyjnego;
złożenia zamówienia – w przypadku wyboru płatności gotówką lub kartą płatniczą „za pobraniem”.
Portal zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a firma obsługująca Portal nie może skontaktować się z Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Portal czy Dystrybutora przepisów prawa dotyczących prowadzenia obrotu detalicznego produktami leczniczymi i bezpośredniego zaopatrywania ludności w produkty lecznicze;
takie uprawnienie lub obowiązek wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
Jeżeli Portal odmawia realizacji zamówienia zgodnie z ust. 11 powyżej, niezwłocznie, najpóźniej w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną.
Jeżeli Portal nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w całości (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie towaru), Portal zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Portalu, Kupujący według swojego wyboru ma prawo:
albo od razu odstąpić od umowy,
albo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie, od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania,
albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.
Jeżeli Portal nie jest w stanie zrealizować zamówienia Kupującego w części (z uwagi na incydentalną niezgodność stanów magazynowych, bądź incydentalne uszkodzenie towaru), Portal zawiadomi o tym Kupującego drogą elektroniczną niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia. Po otrzymaniu tego zawiadomienia od Portalu, Kupujący według swojego wyboru ma prawo:
albo od razu odstąpić od umowy w części, która nie może być zrealizowana, co będzie oznaczało realizację przez Portal zamówienia w pozostałym zakresie,
albo od razu odstąpić od umowy w całości,
albo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia i dopiero po jego bezskutecznym upływie od umowy odstąpić albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania,
albo dochodzić swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.
W przypadku przewidzianej w ust. 12 powyżej odmowy realizacji zamówienia, Portal zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy. W przypadku przewidzianego w ust. 13 lub ust. 14 odstąpienia Kupującego od umowy, Portal zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę towaru wraz z poniesionymi przez Kupującego kosztami dostawy, w zakresie, w jakim następuje odstąpienie od umowy. Odstąpienie od umowy
w całości lub części jest fakultatywnym uprawnieniem Kupującego, będącym dobrowolną alternatywą dla dochodzenia swoich uprawnień wynikających z umowy, w szczególności jej wykonania.
Zawarcie umowy sprzedaży z Portalem i akceptacja postanowień Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej.
Firma obsługująca Portal wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki całego zamówienia z magazynu. Faktura w formacie PDF lub link do jej pobrania zostanie wysłany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu Konta Użytkownika w Portalu www.ultrabran.com. Dodatkowo zarejestrowany Użytkownik Konta będzie mógł pobrać fakturę po zalogowaniu do swojego Konta Użytkownika. Wysłanie przez Portal linku do pobrania faktury albo korekty faktury w formacie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.

§ 4 PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA TOWARÓW

Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów opisanych w zakładce „Płatności”.
W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji lub banku Kupującego, na wyraźne życzenie Kupującego Dystrybutor może udostępnić swój bezpośredni rachunek bankowy w celu zapłaty za złożone zamówienie przelewem tradycyjnym.
Zamówiony przez Kupującego towar może być:
odebrany przez Kupującego osobiście w miejscach wskazanych w zakładce „Dostawa” albo
przesłany do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, działającej na zlecenie Kupującego.
Dostawa towarów zamówionych za pośrednictwem Portalu realizowana jest wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.
W przypadku wyboru opcji dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy według cennika umieszczonego na Portalu w zakładce „Dostawa”, który Kupujący zobowiązany jest pokryć, zgodnie z ust. 1 powyżej.
Portal zobowiązany jest do przygotowania towarów do odbioru przez podmiot zarządzający transportem lub firmę kurierską oraz do uiszczenia wynagrodzenia należnego podmiotowi zarządzającemu transportem i firmie kurierskiej z tytułu dostarczenia towarów do Kupującego.
Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranej firmy kurierskiej. Aktualne czasy dostawy wszystkich dostępnych firm kurierskich są opisane w zakładce „Dostawa”. W przypadku niedoręczenia przesyłki we wskazanym czasie, prosimy o niezwłoczną informację celem ustalenia przyczyn opóźnienia i podjęcia działań zaradczych lub reklamacyjnych.
W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres, odmowa przyjęcia),Portal zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania i taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się z Dystrybutorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie Portal, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz poniesionych przez Kupującego kosztów dostawy.
W przypadku zaginięcia przesyłki wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej i otrzymania od Kupującego informacji o niedoręczeniu zamówionego towaru, Dystrybutor zwraca Kupującemu uiszczone przez niego kwoty w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania informacji o niedoręczeniu towaru.

§ 5 REKLAMACJE

Portal zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów nie wadliwych, z wyjątkiem przecenionych towarów niepełnowartościowych, które Kupujący zamówił wiedząc o wadzie. W razie niezgodności towaru z umową korzystający z Portalu,
lub Kupujący powinien zgłosić reklamację zgodnie z instrukcją wskazaną na Portalu w zakładce „Reklamacje”.
W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby lub podmiotu składającego reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu, adres korespondencyjny – w przypadku reklamacji składanych pisemnie, imię i nazwisko lub firmę (nazwę) podmiotu – w przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. W treści reklamacji można również podać adres e-mail i numer telefonu, nie jest to jednak obowiązkowe. W przypadku reklamacji dotyczących zamówień należy podać numer zamówienia.
Do czasu zamknięcia postępowania reklamacyjnego należy bezwzględnie zachować wszelkie reklamowane towary.
Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że Dystrybutor niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany albo Dystrybutor nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
Kupujący będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Portal usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Portal.
Kupujący nie może odstąpić od umowy w ramach procedury opisanej w niniejszym § 5, jeżeli wada towaru jest nieistotna.
Jeśli towar sprzedany ma wadę, Kupujący może również żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.Portal jest wówczas obowiązana wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Portal może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
Reklamowane towary należy dostarczyć na adres Dystrybutora wraz z wypełnionym „Zgłoszeniem reklamacji”, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej. Sugerujemy opatrzenie przesyłki z reklamowanymi towarami informacją: „REKLAMACJA TOWARU”. Reklamowane towary należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Doctor Life sp.z o.o. ul. Tomaszowksa 57, 26-425 Odrzywół. Portal nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Dystrybutor ustosunkuje się do żądania (reklamacji) zgłoszonego przez korzystającego z Portalu, usług świadczonych przez Portal lub Kupującego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania, wysyłając odpowiedź na podany przez niego adres lub adres e-mail. W przypadku braku ustosunkowania się przez Portal we wskazanym terminie uważa się, że żądanie uznano za uzasadnione.
W przypadku odrzucenia reklamacji przez Portal, osoba, która wniosła reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Kupującego jaki i Portalu.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 13 poniżej.
Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego wydane przez Portal co do zasady nie podlegają zwrotowi.Środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego mogą zostać zwrócone do Dystrybutora wyłącznie z powodu ich wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego, na zasadach opisanych w § 5 powyżej.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument powinien poinformować Portal o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego na adres poczty elektronicznej info@doctorlifehealth.com lub pocztą na adres Doctor Life Sp.z o.o., ul. Tomaszowska 57, 26-425 Odrzywół, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej zamówione towary. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towarów Dystrybutorowi przed upływem terminu 14 dni.
Przesyłki ze zwracanymi towarami należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres: Doctor Life Sp.z o.o., ul. Tomaszowska 57, 26-425 Odrzywół.
Zwracane towary należy odesłać Dystrybutorowi wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy (np. wypełnionym formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej). Sugerujemy opatrzenie przesyłki ze zwracanymi towarami informacją „ZWROT TOWARU”.
Sugerujemy również odesłanie zwracanych towarów w miarę możliwości w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub śladów korzystania z nich. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
Prosimy o odpowiednie zabezpieczenie zwracanych towarów i nieodsyłanie ich w kopertach lub kopertach bąbelkowych.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Portal nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego odesłania zwracanego zamówienia do Dystrybutora,zwróci on Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Portal), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Dystrybutor towarów dostępnych na stronie ultrabran.com został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
Dystrybutor zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
Właściciel Portalu ultrabran.com może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanych towarów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, których przedmiotem są:
towary mające krótki termin przydatności do użycia, o czym Portal informowała Kupującego przy składaniu zamówienia (np. informacja o krótkim terminie przydatności była wskazana na Portalu);
towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

§ 7 OCHRONA DANYCH

Portal ultrabran.com zapewnia ścisłą ochronę danych osobowych Kupujących oraz osób korzystających z Portalu i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 8 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych na ULTRABRAN.COM towarów korzystający z Portalu lub Kupujący może skontaktować się z dystrybutorem w sposób wskazany na Portalu w zakładce „Kontakt”.